آثار و خواص تلاوت آیه الکرسی

آثار و خواص تلاوت آیه الکرسی

حضرت علی علیه‌السلام فرمودند:

بر مسلمان لازم است که شب را به پایان نیاورد مگر آنکه آیة‌الکرسی را بخواند

 و اگر می‌دانستید که آیة‌الکرسی چیست و در آن چیست،

هرگز آن را رها نمی‌کردید. پیامبر به من فرمود: "آیة‌الکرسی " از گنجینه‌ای

در زیر عرش به من عطا شده است و قبل از من به هیچ پیغمبری چنین عطائی

 نشده است. سپس حضرت فرمود: "از وقتی این مطلب را از پیامبر صلی الله

علیه واله شنیدم، در تمام شب‌ها آن را خواندم و هرگز آن را ترک نکردم.

" سپس فرمودند: "هر شب در سه وقت آیة‌الکرسی را می‌خوانم.  

امام باقر علیه‌السلام فرمودند: هر کسی در پی وضو گرفتن، آیة‌الکرسی

 بخواند، خداوند ثواب چهل سال عبادت به وی عطا کند و ...

پیامبر صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه‌السلام فرمودند:

آنگاه که از منزل در پی حاجتی بیرون شدی آیة‌الکرسی تلاوت کن،

زیرا موجب برآورده شدن حاجت می‌باشد.

امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: هر وقت خواستی سفر کنی با

میمنت است،به شرط اینکه قبل از آن صدقه بدهی و آیة‌الکرسی بخوانی.

 پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمودند: هر وقت شخص آیة‌الکرسی بخواند

 و بر اهل قبور اهداء کند، خداوند از هر حرف آن، ملکی می‌آفریند که تا قیامت

 برای آن شص تسبیح می‌کند. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه واله درباره آیة‌الکرسی فرمودند:

"در خانه آیة‌الکرسی بخوانید که شیطان به شما نزدیک نمی‌شود.

                      

     معنی آیه الکرسی:                                                                         

 خداى یکتا که جز او کسی شایسته ستایش نیست / او همیشه زندهء پا برجای است /(پس) هیچ گاه خواب سبک و سنگین او را فرا نمی گیرد /آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است در سیطره مالکیّت و فرمانروایى اوست /مگر می شود کسی شفاعت کند(مردم را) بدون اجازهء او / به پیدا و پنهان ایشان آگاه است / وایشان ذرّه ای از دانش او را احاطه ندارند / مگر به آنچه او بخواهد / دامنه تخت (سلطنت) او آسمانها و زمین است/ نگهداری اینها برایش کاری نیست / و او بلند مرتبه ترین و بزرگ مطلق است .
در دین اجباری نیست،فرق میان پیشرفت و سقوط بیان شده است/ پس آن کس که طغیانگر بودامّا به خدا ایمان آورد به بهترین دستاویز نجات (از پرتگاه) رسیده است که پاره شدنی نیست /و خدا شنوا و دانا است./ خدا پشتیبان افراد باایمان است آنها را از تاریکیها بیرون می ‌آورد و به طرف نور میبرد/ به همان صورت به کسانی که طغیان کردند کمک میکند چنان که که آنها را از نور بیرون آورده به درون تاریکیها میبرد/.آنهایند اهل آتش جهنّم و همیشه در آن خواهند بود 
                    

 درباره آیه الکرسی

فضیلت ؛ اهمیت ؛ ثواب و آثار آیه الکرسی 

1-  آیه الکرسی نوری از آسمان است .

2-  آیه الکرسی آیتی از گنج عرش است .

3-  آیه الکرسی باعث ایمنی در سفر است .

4-  آیه الکرسی اعلاء ترین نقطه قرآن است .

5-  ذکر رسول مکرم اسلام در بستر؛ خواندن آیه الکرسی بود .

6-  با خواندن آیه الکرسی انسان دچار هیچگونه آفتی نخواهد شد .

7-  برای رفع فقر آیه الکرسی موثر است و کمک الهی از غیب می رسد .

8-  همه چیز در آیه الکرسی است یعنی کرسی گنجایش آسمانها و زمین را دارد.

9-  در تنهایی آیه الکرسی بخوانی باعث رفع ترس می شود و از سوی خدا کمک

 می رسد .

10- آیه الکرسی رادر نماز ها ؛ روزها؛ شبهای ایام هفته ؛ سفرها و در نماز شب

 و دفن میت بخوانید .

11- هنگام خواب نیز آیه الکرسی بخوانید زیرا با عث می شود خداوند فرشته ای

نگهبان و محافظت بگمارد تا صبح سلامت بمانی .

12- هر گاه از درد چشم شکایت داشتی آیه الکرسی بخوانید و آن درد را اظهار

 نکنید آن درد بر طرف می شود و از آن عافیت می طلبید .

13- پیامبر اسلام (ص) : در خانه ای که آیه الکرسی خوانده شود ابلیس از آن

خانه دور می شود و سحر وجادو در آن خانه وارد نمی شود .

14- آیه الکرسی پایه و عرش الهی است و هدف از خواندن آن این است که

مردم در عبادت جز خداوند کسی را نپرستند و به ذلت فرو نروندو روح یکتا پرستی

ایجاد کنند و از بندگی ناروا آزاد شوند و آیه الکرسی عقلها را بیدار و اله حقیقی را

معرفی و خدای دانا و توانا را به مردم می شناساند .

15- وقت غروب 41 بار آیه الکرسی را بخوانی حاجت روا می شوی ( 41 بار تا

 علی العظیم بخوان یعنی یک آیه ) مجرب است  و برای رفع هم و غم ؛ شفای

مریض ؛ درمان درد؛ رحمت خداوند و زیاد شدن نور چشم آیه الکرسی را مدام

 بخوانید .

16- اگر مومن آیه الکرسی را بخواند و ثوابش را برای اهل قبول قرار دهد خداوند

ملکی را بر او مقرر می کند که برایش تسبیح کند .

17- آیه الکرسی در مزرعه و مغازه پنهان کردن باعث برکت مزرعه و رونق گرفتن

 کسب است .

18- از پیامبر نقل نموده اند که : این آیه عظیم تر از هر چیزی است که حق تعالی

 آفریده است .

19- چند چیز حافظه را زیاد می کند یکی از آن خواندن آیه الکرسی است .

20- هرشب آیه الکرسی را بخوانی تا صبح در امان خدا هستی .

21- هر صبح آیه الکرسی را بخوانی تا شب در امان خدا هستی .

22- آسان شدن مرگ بوسیله آیه الکرسی است .

23- آیه الکرسی عضیم ترین آیه در قرآن است .

24- برای حفظ مال و جان آیه الکرسی بخوان .

25- آیه الکرسی ویرانگر اساس شرک است .

26- آیه الکرسی سید سوره بقره است .

فایده اول - اینکه ده موضع است در آیت الکرسی که وقف است هرکه در وقت تلاوت آن ملاحضه نماید

 و به هر وقف که برسد بایستد و یک انگشت تا کند ابتدا از انگشت خنضر دست رات که همان انگشت

کوچک است شروع کند تا به انگشت ابهام که همان انگشت شصت است و سپس دست چپ نیز به

همین ترتیب و آنچنان دست فراهم آورد و متوجه درگاه بی نیاز شود بر مراد و مطلبی که دارد طلب نماید

بعد از آن سه مرتبه سوره الم نشرح را بخواند و سه مرتبه قل هو الله احد بعد از آن ابتدا فتح را از انگشت

ابهام دست چپ آغاز نماید و هر انگشت را به فاتحه بگشاید و دستها را به جمیع اعضای خود بمالد و

سه مرتبه بر خود بدمد از جمیع امراض علل در امان خدا قرار گیرد .

فایده دوم - اگر کسی را مهمی پیش آید که در آن عاجز و معطل بماند و علاج آنرا نتواند بایستی که

غسل نماید و وضو سازد و به نیّت آن مهم آیت الکرسی را تلاوت کند و چون به میان یشفع عنده که

 وسط دو عین است برسد نیت و مهم خویش از خاطر بگذراند البته آن مهم مطابق دلخواه او برآید و اگر

 کسی را دشمن صعبی باشد که به هیچ وجه با او مقاومت نتواند به نیبت مقهورساختن او و مغلوبی

 آن شخص مشغول تلاوت گردد و چون به وسط دو میم یعلم ما بین ایدیهم رسد آن شخص و نیت

خویش از خاطر بگذراند البته آن ظالم مقهور گردد و خواننده بر او ظفر یابد و این عمل از جمله مجربات

 است .

فایده سوم - به جهت عزبت هر آنکه خواهد در نزد ملوک و بزرگی و در نزد دشمن و دوست عزیز و

 مکربم گردد سه مرتبه آیت الکرسی بخواند و بر کف هر دو دست خود بدمد و به صورت خود مسح

کند در نظر خلایق عزیز و مکرم گردد و جمله با وی مهربان شوند .

فایده چهارم - به جهت محبت بین دو حلال زوج و زوجه اگر بخواهد میان زن و شوهری که مهرشان

نسبت به یکدیگر تقلیل یافته است محبت زایدی برقرار گردد چنانکه یک ساعت نتوانند از یکدیگر جدا

شوند در مسجد جامع شش رکعت نماز بخواند ایگونه که هر دو رکعت به یک سلام و در هر رکعت بعد

 از یکبار خواندن حمد هفت مرتبه ایت الکرسی را بخواند و چون از این نماز فارغ آید چهل و یکبار آیت

 الکرسی بخواند و  بعد آن چهل و یک دانه فلفل سفید که همراه دارد به جهت ایجاد محبت بین آنها

در اتش اندازد یا چنانچه مایل به انجام اعمال آتشی نیست میتواند آن دانه ها را زیر خاک پاکی دفن

نماید در محلی که قدم بر انجا ننهند و پای بر آنها نگذارند انشا الله بهبود یابند .

فایده پنجم - به جهت ازدواج برای عقد نکاح مطلبه آیت الکرسی را بر شش دانه مویز یک به یک

بخواند و یکبار بر جمیع آنها بخواند انگاه به مطلوبه بدهد تا میل نماید فوق العاده موثر است .

فایده ششم - اگر خواهد به نیکویی و حلال کسی را از مکان دوری بیاورد بستاند 21 دانه فلفل

سفید و بر هر کدام یک مرتبه آیه الکرسی بخواند و بدمد  و به نام آن شخص و نام مادرش در آتش

اندازد البته او حاضر شود.

فایده هفتم - به جهت بستن زبان دشمن و شخصی که بدگویی میکند بایستی ایت الکرسی

را به نام او و نام مادر او اگر میداند بنویسد و در خانه تاریکی سرنگون بیاویزد که زبان آن بدگو

بسته گردد .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آیه الکرسی مغربی

جهت مطلب مشروعه بمدت چهل روز هر روز یک بار بخوانید برای جلب محبت

بی اندازه و برای زبان بند بسیار نافذ و مجربست

بسم الله الرحمن الرحیم اللهُ لا اِلهَ اِلاّهُوَالحَیُّ القَیّوُم عَزَمتُ عَلَیکُم وَ اَقسَمتُ

 عَلَیکُم بِرَبِّ المَلائِکَةِ وَالرّوُح اَجِب یا جَبرائیل یا فَتمائیل سامِعَاً مُطیعاً بِحَقِّ لا

تَاخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَومٌ لَهُ ما فِی السَّمواتِ وَ ما فِی الاَرض عَزَمتُ عَلَیکُم وَ اَقسَمتُ

عَلَیکُم بِرَبِّ المَلائِکَةِ المُقَرَّبین اَجِب یا میکائیل یا خَرقائیل یا ما یائیل یا میقائیل یا

قَمنائیل سامِعاً مُطیعاَ بِحَقِّ من ذاالذی یشفع عنده الا باذنه یَعلَمُ ما بَینَ اَیدیهِم وَ ما

خَلفَهُم عَزَمتُ عَلَیکُم وَ اقسَمتُ عَلَیکُم بِرَبّ ِالمَلائِکَةِ المُقَرَّبین اَجِب یا شورائیل یا

عزرائیل یا سامائیل یا احمائیل سامِعاً مُطیعاَ بِحَقِّ وَ لا یُحیطوُنَ بِشَیءٍ مِن عِلمِهِ

عَزَمتُ عَلَیکُم وَ اَقسَمتُ عَلَیکُم بِرَبِّ المَلائِکَةِ المُقَرَّبین اَجب یا میکائیل یا خفلائیل یا

طومائیل یا موتائیل سامِعاً مُطیعاً بِحَقِّ الاّ بِما شاءَ وَسِعَ کُرسیُّهُ اَلسَّموات وَالاَرضَ

 عَزَمتُ عَلَیکُم بِرَبِّ المَلائِکَةِ المُقَرَّبین اَجِب یا فَتحائیل یا زویائیل یا قتمائیل یا

 سَمعائیل سامِعاً مُطیعاً بِحَقِّ وَ لا یَوُدُهُ حِفظِهُما عَزَمتُ عَلَیکُم وَ اَقسَمتُ عَلَیکُم

بِرَبِّ المَلائِکَةِ المُقَرَّبین اَجِب یا بَرقائیل یا شَرقائیل یا هرقائیل یا طوقائیل سامِعاً

مُطیعاً بِحَقِّ وَ هُوَ العَلی اَلعَظیم عَزَمتُ عَلَیکُم وَ اَقسَمتُ عَلَیکُم بِرَبِّ المَلائِکَةِ

المُقَرَّبین اَجب یا بربائیل یا برتائیل یا هرقائیل یا طرقائیل سامِعاً مُطیعاً بِحَقِّ

الاَسماءِ الاَعظَم اَن تَقضی لَنا حاجاتُنا بِرَحمَتِکَ یا اَرحَم الرّاحِمین وَ بِحَقِّ حمعسق.

تذکر:حمعسق را اینطور بخوانید:حا میم عین سین قاف

/ 0 نظر / 30 بازدید