موقعیت جغرافیای شهر فرخی

  
 شهر فرخی با آب و هوایی گرم و خشک بیش از هزار سال قدمت دارد و در کویر مرکزی ایران در شهرستان خور و بیابانک قرار دارد.
روستای " فرخی " از توابع شهرستان خور و بیابانک با موافقت هیأت دولت و (به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در آذر ماه 88 )در۱۶اردیبهشت ۸به شهر تبدیل شد.
براساس این گزارش، شهر فرخی در 54 درجه و 55 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 51دقیقه عرض شمالی و در 400 کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.....


 


موقعیت جغرافیای شهر فرخی

  
 شهر فرخی با آب و هوایی گرم و خشک بیش از هزار سال قدمت دارد و در کویر مرکزی ایران در شهرستان خور و بیابانک قرار دارد.
روستای " فرخی " از توابع شهرستان خور و بیابانک با موافقت هیأت دولت و (به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در آذر ماه 88 )در۱۶اردیبهشت ۸به شهر تبدیل شد.
براساس این گزارش، شهر فرخی در 54 درجه و 55 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 51دقیقه عرض شمالی و در 400 کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.....