سلام علیکم     اینجانب مهدی شیخی درتاریخ ۲۴ ۱۰ ۸۵ وبلاک خود را آغاز وبرای  بیندگان عزیزدرمورد فروی که یک کلمه گبری بنام فرخی می باشد خواهم نوشت    مهدی شیخی